Algemene voorwaarden

Vinonista is een handelsnaam van Puurst V.O.F.
KvK-nummer: 59592176
E-mail: hallo@vinonista.nl

Defenities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Aanbod: alle aanbiedingen en prijsopgaven van Vinonista.
Bedenktijd: termijn waarbinnen een consument gebruik kan maken van het ontbindingsrecht.
Dienst: de diensten die door Vinonista geleverd worden.
Ontbindingsrecht: recht van een consument om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van een overeenkomst op afstand.
Klant: Ondernemer of Consument die deze algemene voorwaarden aanvaart en de wederpartij is van Vinonista.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Vinonista en Klant
Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt ook elektronische communicatie zoals e-mail bedoeld, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.
Vinonista: Is een handelsnaam van Puurst en ingeschreven bij de KvK onder nummer 59592176, de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Website: https://vinonista.nl

Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Vinonista en Opdrachtgever. Als een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd is met een wettelijke bepaling danwel nietig is of vernietigd wordt, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Partijen zullen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeenkomen die in lijn ligt met het doel van de vernietigde of nietige bepaling.
1. Aanbod en Aanvaarding
 1. 1. Vinonista doet een aanbod via de Website.
 2. 2. Vinonista mag op elk moment het aanbod, de inhoud daarvan of de prijsstelling daarvan wijzigen. Het aanbod dat bestond op het moment dat Klant aanvaardt, is het geldende aanbod.
 3. 3. Alle aanbiedingen zijn onder voorbehoud van duidelijke fouten in dit aanbod, zoals een onredelijk en onrealistisch hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs.
 4. 4. Klant kan het aanbod aanvaarden door deze op de Website, te bestellen en te betalen, althans voor fysieke producten een aanbetaling te doen van tenminste 50% van het overeengekomen bedrag.
 5. 5. In uitzondering op het overige in dit artikel gestelde, komt de overeenkomst tussen partijen slechts tot stand nadat Vinonista, binnen de wettelijke kaders, op de hoogte is gesteld of jij aan jouw betalingsverplichtingen kan voldoen en van overige feiten en factoren die van belang zijn om op verantwoorde wijze een overeenkomst aan te kunnen gaan. Bij voldoende weigeringsgronden heb ik het recht de overeenkomst niet aan te gaan, althans te ontbinden of aan de overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.

2. Ontbinding

 1. 1. Bij aanvaarding van het aanbod voor de levering van een Dienst gaat Klant ermee akkoord dat de overeenkomst direct wordt uitgevoerd en nagekomen. Klant ziet gelijktijdig met de aanvaarding van het aanbod af van diens recht op ontbinding.
 2. 2. Enkel in het geval een Dienst niet direct, maar in delen of op termijn, uitgevoerd wordt, heeft Klant gedurende 14 dagen vanaf het moment van het sluiten van de overeenkomst, het recht van ontbinding. Ontbinding moet altijd Schriftelijk aan Vinonista worden medegedeeld.
 3. 3. Wanneer een Dienst en een product als een geheel worden geleverd, gaat het recht op ontbinding in vanaf de dag na de dag dat Klant het product heeft ontvangen op het door hem of haar opgegeven adres.
 4. 4. De online cursus is een levering van digitale inhoud. Nadat de Cursist toegang heeft gekregen tot de online cursus, is ontbinding van de overeenkomst niet meer mogelijk. De Cursist die tevens Consument is, doet bovendien afstand van het recht van ontbinding.
 5. 5. Wanneer de dienst al gedeeltelijk is nagekomen zal Vinonista binnen 14 dagen na de schriftelijke mededeling van de ontbinding, pro rata het bedrag vergoeden dat evenredig is aan dat gedeelte van de overeenkomst dat door Vinonista tot aan het moment van ontbinding is nagekomen.
 6. 6. Wanneer Klant gebruik maakt van het ontbindingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden. 
3. Vinonista account
 1. 1. Om toegang te krijgen tot online Diensten, waaronder online trainingen, dient Klant bij Vinonista een account aan te maken.
 2. Klant zal er te allen tijde voor zorgen dat de informatie in het account actueel en up-to-date is en er een veilig en uniek wachtwoord wordt gebruikt.
 3. 2. Toegang tot het account is persoonlijk. Toegang tot het account van Klant, accountgegevens of inloggegevens mogen niet gedeeld worden met derden.
 4. 3. Bij een vermoeden van het delen van accountgegevens of toegang tot het account met derden, wordt de toegang tot het account voor onbepaalde tijd geblokkeerd, zonder dat Vinonista aan Klant enige vergoeding of betaling verschuldigd is.
 5. 4. Klant dient zich te onthouden van elk gebruik van het account dat onrechtmatig is of schadelijk kan zijn voor Vinonista of derden.
 6. 5. Als Klant in strijd handelt met deze algemene voorwaarden of op een andere manier onrechtmatig handelt of schade toebrengt aan Vinonista, dan is Vinonista gerechtigd de toegang tot het account en online trainingen te ontzeggen, zonder dat Vinonista enige schadevergoeding verschuldigd is.
4. Online trainingen
 1. 1. Toegang tot online trainingen is persoonlijk. Toegang tot de online trainingen of de inhoud van de trainingen mogen niet gedeeld worden met derden.
 2. 2. Bij een vermoeden van het delen van toegang tot een online training met derden, wordt de toegang de online training voor onbepaalde tijd geblokkeerd, zonder dat Vinonista aan Klant enige vergoeding of betaling verschuldigd is.
 3. 3. Online trainingen zijn ontworpen naar aanleiding van de kennis en ervaring van Vinonista. Met de online trainingen wil Vinonista Klant informeren, tips en trucs geven op het onderwerp van de online training
 4. 4. De online trainingen, waarbij online cursusmateriaal wordt geleverd, worden uitgevoerd via de Website.
 5. 5. Klant dient tenminste over een e-mailadres en over een internetverbinding, webbrowser en daarvoor geschikte apparatuur te beschikken, om gebruik te maken van de online trainingen.
 6. 6. Na het einde van een online training, blijft de inhoud ‘levenslang’ beschikbaar, zolang Vinonista en de online training blijven bestaan. Indien Vinonista ervoor kiest de online training niet langer aan te bieden, zal Vinonista dit tenminste drie maanden van te voren melden.
 7. 7. Vinonista biedt geen garantie op enige voortgang of verbetering van kennis en/of kunde van Klant, noch biedt Vinonista enige garantie op resultaat. Resultaten zijn mede afhankelijk van de inspanningen die Klant investeert.
 8. 8. Klant dient zich te onthouden van elk gebruik van (de inhoud van) de online trainingen dat onrechtmatig is of schadelijk kan zijn voor Vinonista of derden.
5. Intellectuele Eigendom
 1. 1. Vinonista is rechthebbende van alle door Vinonista vervaardigde werken van intellectuele eigendom waaronder maar niet uitsluitend de werken die door Vinonista aangeleverd worden, getoond of toegezonden worden of anderszins geleverd worden, of die via de Website te zien zijn. Klant mag daarom deze werken niet openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vinonista.
 2. 2. Voor zover Vinonista niet de rechthebbende is van de werken, heeft Vinonista hiervoor een geldige licentie. Deze werken mogen niet zonder toestemming van de rechthebbende verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden.
 3. 3. Klant dient de persoonlijkheidsrechten van de rechthebbende, zoals vermeld in artikel 25 Auteurswet, te respecteren.
 4. 4. Alle video’s, e-mails, downloads, schema’s, modules en/of andere materialen zijn persoonlijk en mogen niet gedeeld worden met derden, noch op een andere wijze openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden, waaronder het publiceren of delen op internet van een deel of het geheel van deze materialen. Klant is bovendien, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden. Ook mag Klant de licentie niet overdragen. Uiteraard mag Klant voor strikt persoonlijk gebruik de werken downloaden, opslaan en/of printen.
 5. 5. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.
6. Vergoeding en Betaling
 1. 1. Wanneer tussen Partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door Vinonista gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent Vinonista een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.
 2. 2. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is Vinonista gerechtigd de vergoeding hierop aan te passen en te verhogen.
 3. 3. Als aannemelijk is dat Vinonista hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, die redelijkerwijs noodzakelijk waren, mag Vinonista dit doorberekenen aan Opdrachtgever.
 4. 4. Alle genoemde bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen.
 5. 5. Alle Diensten of producten waarvoor Opdrachtgever via de Website inschrijft of aanschaft, dienen direct en via de Website te worden afgerekend, tenzij zanders overeengekomen.
 6. 6. Voor Diensten of producten die niet via de Website zijn gekocht, zal Vinonista voor het overeengekomen bedrag een (digitale) factuur sturen, tenzij anders overeengekomen.
 7. 7. De betalingstermijn van het genoemde in 6.6. bedraagt 14 dagen na factuurdatum.
7. Aansprakelijkheid
 1. 1. Vinonista kan slechts aansprakelijk zijn voor zover deze gebaseerd is op een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming.
 2. 2. De aansprakelijkheid van Vinonista is beperkt tot maximaal het bedrag van de vergoeding die Vinonista voor de Diensten heeft ontvangen.
 3. 3. Vinonista is niet aansprakelijk voor enige informatie die verstrekt is door derden of voor schade als gevolg van die informatie.
 4. 4. Vinonista is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de Vinonista is uitgegaan van, door of vanwege door Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of informatie.
 5. 5. Vinonista is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de werkzaamheden ontstaan door gebrekkige informatievoorziening door Klant.
 6. 6. Vinonista is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade van Klant die de overeenkomst is aangegaan in uitoefening van diens eigen beroep of bedrijf, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door de uitvoering van de werkzaamheden door Vinonista of het al dan niet toepassen van de door Vinonista beschikbaar gestelde informatie.
 7. 7. Vinonista is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, geleden verlies of gederfde winst, als gevolg van overmacht aan de zijde van Vinonista. Onder overmacht wordt mede verstaan natuurrampen, epidemieën en pandemieën, stagnatie in de levering door leveranciers, beperkende maatregelen en aanwijzingen van de overheid, ziekte en andere omstandigheden die buiten de macht van Vinonista liggen. In het geval van overmacht is Vinonista gerechtigd de overeenkomst met maximaal een termijn van drie maanden op te schorten of te ontbinden. Na deze termijn is ook voor Klant toegestaan de overeenkomst kosteloos te ontbinden, waarbij reeds betaalde bedragen door Vinonista niet gerestitueerd hoeven te worden en er geen ongedaanmakingsverbintenis of verbintenis tot het betalen van schadevergoeding ontstaat.
 8. 8. Vinonista heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, om schade ongedaan te maken.
 9. 9. Vinonista kan geen bepaalde uptime van de website garanderen. De digitale inhoud kan daardoor korte periodes niet beschikbaar zijn. Klant heeft geen recht op vergoeding bij downtime van de Website of online Diensten, wanneer deze downtime binnen redelijke proporties blijft. In het geval er sprake is van downtime van online Diensten, zal Vinonista alles in het werk stellen, maar niet garanderen, dat online Diensten binnen 48 uur weer bereikbaar zijn.
 10. 10. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Vinonista of de door haar ingehuurde derden.
8. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden
 1. 1. Vinonista behoudt het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. 2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk medegedeeld.
 3. 3. Als de Consument een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan Consument tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

9. Klachten en Geschillen

 1. 1. Klachten over geleverde Diensten of producten en/of bezwaren tegen een factuur dienen zo spoedig mogelijk nadat de klachten tot stand zijn gekomen per e-mail te worden ingediend.
 2. 2. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.
 3. 3. Ingediende klachten zullen binnen 14 dagen in behandeling worden genomen waarbij Vinonista zich zal inzetten de best mogelijke oplossing te bereiken.
 4. 4. Indien de klacht niet binnen 14 dagen verholpen kan worden zal Vinonista hier tijdig melding van maken en daarbij een indicatie geven van de termijn waarbinnen een oplossing verwacht mag worden.
 5. 5. Consument heeft tevens het recht om, indien een klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, klachten in te dienen over online aankopen, bij de Geschillencommissie Algemeen of door gebruik te maken van ODR.

10. Overige

 1. 1. Vinonista gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Meer informatie hierover is te vinden  in de privacyverklaring. De privacyverklaring is te allen tijde te vinden op de website.
 2. 2. Op deze algemene voorwaarden en bijbehorende overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. 3. Geschillen met Ondernemers worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te rechtbank Oost-Nederland, locatie Zwolle.
 4. 4. Geschillen met particulieren worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar de particulier woonplaats heeft.
gratis wijngids met tips voor wijn kiezen in de supermarkt, online wijncursus
gratis wijngids met tips voor wijn kiezen in de supermarkt, online wijncursus

Zelfverzekerd wijn kopen in de supermarkt​?

Download dan onze wijngids waarin we je precies vertellen waar je op moet letten als je inslaat bij de supermarkt.

... Meer weten? Verbeter je wijnkennis met onze gratis wijngids over kopen in de supermarkt:

Om te zorgen dat je proefavontuur een succes wordt, is het leuk om zoveel mogelijk te proeven. In deze wijngids vertellen we je precies waar je op moet letten als je inslaat bij de supermarkt.